Statut Stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej z dnia 1 września 2019 roku

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej”, dalej jest zwane „Stowarzyszeniem”.

Paragraf 1. niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, dalej jest zwane „Stowarzyszeniem”."

§ 2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla przygotowania i realizacji corocznie w dniach 6-12 sierpnia na trasie Kraków – Kielce Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, zwanego także „Kadrówką” lub „Marszem” kontynuującego tradycje Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej organizowanego w okresie międzywojennym dla uczczenia szlaku bojowego Pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego oraz marszów organizowanych w okresie komunistycznego zniewolenia Polski dla propagowania i upowszechniania idei niepodległościowych, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie same działania.


§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia są Występy. Adres: Występy 20, 29-105 Krasocin


§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,


§ 5.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz niniejszego statutu.


§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i sztandarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi wzorami.


§ 7.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o profilu zbliżonym do celów Stowarzyszenia.


§ 8.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 9.

Celami Stowarzyszenia są:

1) przygotowanie i przeprowadzenie Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz uroczystości z nią związanych,

2) przygotowanie i organizacja innych działań związanych z realizacją Kadrówki,

3) upowszechnianie wiedzy dotyczącej działań Pierwszej Kompanii Kadrowej, Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich,

4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym promocja i wspieranie działań kultywujących tradycje Marszu,

5) popularyzowanie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej na temat idei przyświecających Kadrówce,

6) upowszechnianie wiedzy o historii marszów w okresie przed II wojną światową oraz marszów od 1981 roku;

7) popularyzowanie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej na temat militariów, historii oręża oraz polskich tradycji strzelectwa, broni i militariów oraz kolekcjonerstwa w tym zakresie;

8) podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej;

9) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania.


§ 10.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

2. Na działalność odpłatną, o której mowa w ust. 1, składają się:

1) działalność wydawnicza, wystawiennicza i prasowa,

2) organizowanie imprez popularyzujących historię wojskowości – w kraju i zagranicą,

3) wyszukiwanie oraz prowadzenie ewidencji i inwentaryzacja zabytkowych militariów, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji,

4) zbieranie i przechowywanie materiałów archiwalnych i naukowych dotyczące militariów oraz historii Wojska,

5) kolekcjonowanie oraz rekonstrukcja, odtwarzanie, odbudowa i renowacja wyposażenia historycznego i uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem,

6) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, zawodów sportowych, obozów wakacyjnych i innych działań kulturalnooświatowych;

7) organizowanie imprez rekreacyjnych, promocyjnych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych,

8) udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, w kraju i za granicą,

9) wspieranie służb, instytucji i organizacji społecznych zajmujących się ochroną zabytków i opieką nad zabytkami,

10) działanie na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków, przede wszystkim militarnych bądź substancji z nimi związanych,

11) zakładanie i prowadzenie placówek muzealnych zgodnie z obowiązującym prawem,

12) organizowanie seminariów, konferencji, spotkań, warsztatów naukowych dotyczących wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji Wojska Polskiego oraz armii innych państw ze szczególnym podkreśleniem Legionów Polskich oraz wojska II Rzeczypospolitej,

13) współpraca z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy w zakresie realizacji zadań statutowych.

14) wspieranie członków Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, sporządzaniu dokumentacji zabytkowych militariów, wyposażenia militarnego, umundurowania, uzbrojenia, wojskowych pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji oraz organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych w postaci oprowadzania wycieczek szkolnych i turystów po zabytkach militarnych i miejscach historycznych.

3. Na działalność nieodpłatną, o której mowa w ust. 1 składa się:

1) organizowanie imprez popularyzujących historię wojskowości – w kraju i zagranicą,

2) wyszukiwanie oraz prowadzenie ewidencji i inwentaryzacja zabytkowych militariów, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji,

3) zbieranie i przechowywanie materiałów archiwalnych i naukowych dotyczące militariów oraz historii Wojska,

4) kolekcjonowanie oraz rekonstrukcja, odtwarzanie, odbudowa i renowacja wyposażenia historycznego i uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem,

5) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, zawodów sportowych, obozów wakacyjnych i innych działań kulturalnooświatowych;

6) organizowanie imprez rekreacyjnych, promocyjnych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych,

7) udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, w kraju i za granicą,

8) wspieranie służb, instytucji i organizacji społecznych zajmujących się ochroną zabytków i opieką nad zabytkami,

9) działanie na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków, przede wszystkim militarnych bądź substancji z nimi związanych,

10) zakładanie i prowadzenie placówek muzealnych zgodnie z obowiązującym prawem,

11) organizowanie seminariów, konferencji, spotkań, warsztatów naukowych dotyczących wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji Wojska Polskiego oraz armii innych państw ze szczególnym podkreśleniem Legionów Polskich oraz wojska II Rzeczypospolitej,

12) współpraca z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy w zakresie realizacji zadań statutowych.

13) wspieranie członków Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, sporządzaniu dokumentacji zabytkowych militariów, wyposażenia militarnego, umundurowania, uzbrojenia, wojskowych pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji oraz organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych w postaci oprowadzania wycieczek szkolnych i turystów po zabytkach militarnych i miejscach historycznych,

14) współpraca z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązujących aktów prawnych.


§ 11.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III – Członkowie – prawa i obowiązki

§ 12.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.


§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, obywatel polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza nim, niepozbawiona praw publicznych, która:

1) popiera cele Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów, oraz

2) co najmniej trzykrotnie pokonała pieszo trasę Marszu w dniach 6-12 sierpnia w ramach Kadrówki, w tym osoba, która w danym roku pokonuje trasę Marszu po raz trzeci.

2. Małoletni poniżej 18 roku życia mogą, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia na zasadach określonych powyżej.

3. Małoletni członkowie Stowarzyszenia nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.


§ 14.

Członek zwyczajny ma prawo:

1) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

3) zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu,

4) korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem,

5) korzystać z pomocy prawnej jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

6) korzystać z urządzeń technicznych jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

7) ogłaszać drukiem wyniki swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia,

8) do eksponowania własnych archiwaliów, wyposażenia wojskowego, historycznego, zabytkowego i fortecznego oraz eksponaty w placówkach muzealnych Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem tych placówek.


§ 15.

Członek zwyczajny zobowiązany jest:

1) brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) dbać o dobre imię i wspólne dobro Stowarzyszenia,

4) opłacać składki członkowskie, co daje mu prawo do udziału w Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej bez wnoszenia dodatkowych opłat.


§ 16.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca realizację celów Stowarzyszenia i udzielająca mu wsparcia finansowego lub materialnego.

2. Nabycie i utrata członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.


§ 17.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, popierająca jego działania, której Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu nada tytuł członka honorowego w uznaniu za jej zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma prawo:

1) czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

2) posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej których zasady przyznawania określa osobny regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia;

3) zwracania się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu;

4) korzystania z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem;

5) korzystania z pomocy prawnej jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;

6) korzystania z urządzeń technicznych, jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;

7) ogłaszania drukiem swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia; eksponowania własnych archiwaliów, wyposażenia wojskowego, historycznego, zabytkowego i fortecznego oraz eksponatów w placówkach muzealnych Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem tych placówek.

8) udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Członek honorowy nie podlega obowiązkom członka zwyczajnego za wyjątkiem określonych w §16 pkt 3.

4. Odebranie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadkach, o których mowa w § 19 pkt. 3-5 i 8.


§ 18.

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania;

c) datę urodzenia;

d) oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia;

e) pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych kandydata – w przypadku małoletniego poniżej 18 roku życia;

f) zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia – w przypadku kandydata na członka wspierającego.

2. Weryfikacji spełnienia przez kandydata warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2 dokonuje się na podstawie listy uprawnionych do noszenia Odznaki Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki.

Paragraf 18. ust. 2. niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"2. Weryfikacji spełnienia przez kandydata warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2 dokonuje się na podstawie listy uprawnionych do noszenia Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”."

3. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.


§ 19.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

1) śmierci członka,

2) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

3) wykluczenia z powodu utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,

4) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego,

5) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem i Statutem; od decyzji tej przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia,

6) trzyletniego zalegania w opłacaniu składek,

7) rozwiązania Stowarzyszenia,

8) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnego albo za przestępstwo skarbowe.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków zwane też Walnym Zgromadzeniem,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.


§ 21.

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są na roczną kadencję w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.


§ 22.

W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.


§ 23.

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Głosowanie jest tajne lub jawne w zależności od rodzaju spraw określonych w dalszych postanowieniach statutu.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku kalendarzowym przez Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się podczas Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków co najmniej na 7dni przed jego terminem.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w przypadkach określonych w Statucie lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

5. Do wniosku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Walne Zgromadzenie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem i regulaminem obrad.


§ 25.

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków, z głosem stanowiącym, mogą brać udział, z zastrzeżeniem ust. 2, członkowie zwyczajni, którzy:

1) są uczestnikami Marszu i pokonują jego całą trasę,

2) są uczestnikami towarzyszącymi Marszu i podczas Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej pokonali co najmniej jeden odcinek trasy Marszu przed terminem Walnego Zgromadzenia,

2. Członek zwyczajny będący uczestnikiem towarzyszącym Marszu, który w ciągu trzech lat przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków nie uczestniczył w Marszu lub jako uczestnik towarzyszący Marszu nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Członków bez prawa głosu. Członek zwyczajny, o którym mowa w zdaniu pierwszym może uzyskać prawo głosu jeśli do dnia Walnego Zgromadzenia Członków pokonał całą trasę Marszu.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków, z głosem doradczym mogą brać udział członkowie wspierający, honorowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd, których Przewodniczący Zebrania może zaprosić do zabrania głosu.


§ 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne, jeżeli zostały podjęte:

1) zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad,

2) zwykłą większością głosów co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w posiedzeniu zwołanym w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 15 minut po pierwszym terminie.

3. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków rozpoczęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na nie członków.

4. W sprawach personalnych głosowania odbywają się w sposób tajny.

5. Walne Zgromadzenie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie zatwierdzania sprawozdań z ich działalności albo udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków.


§ 27.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) określenie głównych kierunków i ramowego planu działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

3) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu,

4) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji;

6) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

7) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub pozostałe władze Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Honorowego,

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12) nadawanie tytułu: Honorowy Komendant Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej,

13) podejmowanie innych uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 28.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z:

1) Prezesa, który jest jednocześnie Komendantem Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej,

2) od dwóch do pięciu członków Zarządu, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.

3. Skład Zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba:

1) będąca członkiem Komisji Rewizyjnej,

2) pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub pokrewieństwa albo powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub podległości służbowej,

3) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.


§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

3. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w razie równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa.


§ 30.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, został wykreślony.

3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

Paragraf 30. pkt. 3) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację: 
"2)"

4) sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności,

Paragraf 30. pkt. 4) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację: 
"3)"

5) dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w miarę uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie Członków,

Paragraf 30. pkt. 5) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację:
"4)"

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

Paragraf 30. pkt. 6) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację:
"5)"

7) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

Paragraf 30. pkt. 7) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację:
"6)"

8) przyjmowanie oraz skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

Paragraf 30. pkt. 8) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację:
"7)"

9) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

Paragraf 30. pkt. 9) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację:
"8)"

10) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

Paragraf 30. pkt. 10) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację:
"9)"

11) powoływanie i odwoływanie Komendy Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej jako organu pomocniczego powołanego do sprawnego przeprowadzenia Marszu,

Paragraf 30. pkt. 11) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację:
"10)"

12) uchwalenie dokumentów niezbędnych do prowadzenia prawidłowej ochrony danych oraz wybór Inspektora Danych Osobowych.

Paragraf 30. pkt. 12) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację:
"11)"

13) uchwalanie regulaminów niezbędnych do prawidłowego działania Stowarzyszenia oraz przebiegu Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

Paragraf 30. pkt. 13) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, w związku z wykreśleniem Paragraf 30. pkt. 2) niniejszego Statutu, uzyskał nową numerację:
"12)"

§ 31.

Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia,

2) realizowanie uchwał władz Stowarzyszenia,

3) zwoływanie posiedzeń Zarządu,

4) prowadzenie korespondencji w imieniu Stowarzyszenia,

5) kierowanie pracami Zarządu i kontrolowanie ich wykonania,

6) reprezentowanie Zarządu i Stowarzyszenia na zewnątrz.

Paragraf 31. pkt. 6) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu."

KOMISJA REWIZYJNA

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) sprawowanie stałej kontroli działalności Zarządu pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

2) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

3) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) przeprowadzenie nie rzadziej niż raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

5) występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem w sprawie odwołania z funkcji członka Zarządu;

6) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu – w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

5. W przypadku określonych w ust. 4 pkt 6 Nadzwyczajne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania


§ 33.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego. W wypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


§ 34.

1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:

1) będąca członkiem Zarządu,

2) pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub pokrewieństwa albo powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub podległości służbowej,

3) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

2. Wybór do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 1 jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.


§ 35.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i pozostałych władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych wyjaśnień lub przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących kontrolowanych spraw.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 36.

1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w imieniu Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, które ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego w wykonywaniu swych czynności są niezawiśli. Przy rozpatrywaniu spraw i wydawaniu orzeczeń Sąd Koleżeński stosuje przepisy Statutu Stowarzyszenia i obowiązujące przepisy prawa, kierując się faktami, dobrem Stowarzyszenia, poczuciem moralności i nakazami sumienia.

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego obowiązani są zachować tajemnicę odnośnie szczegółów sprawy oraz jej przebiegu.

5. Każdy członek Stowarzyszenia obowiązany jest stawić się na wezwanie Sądu Koleżeńskiego i udzielić odpowiednich wyjaśnień. Dopuszczalne jest również wezwanie do złożenia wyjaśnień w drodze pisemnej.

6. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza termin posiedzenia składu orzekającego powołanego dla rozpatrzenia wniesionej sprawy. Posiedzenie to winno się odbyć nie później niż 30 dni od daty złożenia skargi.


§ 37.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz sporów między członkami i władzami Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie skarg dotyczących w szczególności:

– naruszania przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

– przyjmowania postaw godzących w dobre imię Stowarzyszenia

– postępowania niezgodnego z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej.


§ 38.

1. Sąd Koleżeński może uznać skargę za niezasadną lub wymierzyć następujące kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

4) przedłożenia wniosku w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,

5) przedłożenia do Walnego Zgromadzenia Członków wniosku w sprawie odwołania członka z władzy Stowarzyszenia;

5) usunięcia ze składu Kapituły Odznaki Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki,

Paragraf 38. pkt. 5) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"5) usunięcia ze składu Kapituły Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”,"

6) odebrania prawa noszenia Odznaki Uczestnika Marszu Szlakiem Pierwszej Kadrówki.

Paragraf 38. pkt. 6) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"6) odebrania prawa noszenia Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”."

§ 39.

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym. Składowi orzekającemu w każdej sprawie przewodniczy Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, zapadają po niejawnej naradzie członków składu orzekającego.

3. Członek składu orzekającego, który zgłosi zdanie odrębne do orzeczenia zobowiązany jest uzasadnić je na piśmie.

4. Orzeczenie może być wydany jedynie przez skład Sądu Koleżeńskiego, przed którym odbywa się rozprawa poprzedzająca bezpośrednie wydanie orzeczenia.

5. Ze składu orzekającego w określonej sprawie wyłączeni są:

1) małżonek, krewni do trzeciego stopnia i powinowaci do drugiego stopnia jednej z zainteresowanych stron,

2) osoby, które były lub mogą być przesłuchiwane jako świadkowie,

3) osoby, które wniosły sprawę.

6. Członek Sądu Koleżeńskiego może żądać wyłączenia go ze składu orzekającego w danej sprawie z ważnej przyczyny. O wyłączenie ze sprawy członka zespołu orzekającego może wnieść również każda ze stron. O wyłączeniu decyduje Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.


§ 40.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia orzeczenia, do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w pierwszej instancji, od których nie wniesiono w przepisanym terminie odwołania, są ostateczne i obowiązujące dla władz Stowarzyszenia oraz jego członków.

4. Walne Zgromadzenie Członków wydaje orzeczenie w wyniku jawnego głosowania. Członek Stowarzyszenia do momentu orzeczenia Walnego Zebrania jest zawieszony w swoich prawach.

KAPITUŁA ODZNAKI UCZESTNIKA MARSZU SZLAKIEM KADRÓWKI

Podrozdział "KAPITUŁA ODZNAKI UCZESTNIKA MARSZU SZLAKIEM KADRÓWKI" niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"Kapituła Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”"

§ 41.

1. Kapitułę Odznaki Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki zwaną dalej „Kapitułą Odznaki” powołuje Walne Zgromadzenie Członków.

Paragraf 41. ust. 1. niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"1. Kapitułę Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” zwaną dalej „Kapitułą Odznaki” powołuje Walne Zgromadzenie Członków."

2. Kapituła Odznaki może być powołana jednocześnie z władzami Stowarzyszenia przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.


§ 42.

1. W skład Kapituły Odznaki może wchodzić od 5 do 15 osób wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Członkowie Kapituły Odznaki na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym Kanclerza i Wicekanclerza Kapituły, którzy stanowią Prezydium Kapituły .

3. W razie nieobecności Kanclerza zastępuje go Wicekanclerz.4. Wicekanclerz pełni jednocześnie funkcję Sekretarza.


§ 43.

Do kompetencji Kapituły należy:

1) ocena kandydatów do przyznania Odznaki Uczestnik Marszu Szlakiem Kadrówki dla osób które pokonały trasę Marszu w trzech kolejnych latach,

Paragraf 43. pkt. 1) niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"1) ocena kandydatów do przyznania Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” dla osób które pokonały trasę Marszu w trzech kolejnych latach,"

2) ocena kandydatów do przyznania Medali za dziesięciokrotne pokonanie trasy Marszu,

3) ocena kandydatów do przyznania pamiątkowych szabli, które otrzymują osoby za pokonanie trasy 25 razy,

4) ocena kandydatów do przyznania statuetki „SKRZYDŁA NIEPODLEGŁOŚCI”, którą nagradzane są osoby, instytucje, urzędy i inne które promują Czyn 6 Sierpnia 1914 roku.


§ 44.

Szczegółowe zasady organizacji pracy Kapituły oraz zasady przyznawania odznak, medali, szabli, statuetek i odznaczeń nadawanych w innej formie określa Zarząd Stowarzyszenia w formie regulaminu.


§ 45.

Uchwały Kapituły podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, za wyjątkiem wyboru Kanclerza i Wicekanclerza. W razie równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Kanclerza.


§ 46.

Członkiem Kapituły w kolejnych latach może zostać:

1) członek Stowarzyszenia, który co najmniej trzykrotnie sprawował funkcję Komendanta Marszu i uzyskał poparcie co najmniej 1/2 aktualnego składu Kapituły,

2) osoba która co najmniej 25-krotnie pokonała trasę marszu i uzyskała poparcie co najmniej 1/2 aktualnego składu Kapituły.


§ 47.

Członkostwo w Kapitule ustaje:

1) z chwilą śmierci członka Kapituły,

2) z chwilą złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,

3) z chwilą wydania prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego orzekającego taką właśnie karę,

4) z chwilą skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu trzykrotnego nieuczestniczenia w Kadrówce (dotyczy uczestnika Marszu i uczestnika towarzyszącego Marszu).


§ 48.

Szczegółowe zasady organizacji Kapituły określa regulamin przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział V – Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

§ 49.

1. Stowarzyszenie corocznie organizuje Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej w celu uczczenia pamięci o historycznych wydarzeniach jakie rozegrały się w sierpniu 1914 roku na rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego, dalej zwany także: „Marszem” lub „Kadrówką”.

2. Marszowi nadaje się kolejny numer według zasad opisanych w Regulaminie Kadrówki przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Komendantem Marszu jest Prezes Stowarzyszenia.

4. Marsz odbywa się w dniach 6 -12 sierpnia na historycznej trasie z Krakowa do Kielc.

5. Dla zapewnienia sprawnej organizacji i przeprowadzenia Marszu Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komendę Marszu której pracami kieruje Komendant Marszu.


§ 50.

1. Zasady organizacji Marszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, określa Regulamin Kadrówki zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Wymarsz uczestników Marszu z Krakowa poprzedzony jest zgrupowaniem i uroczystościami których harmonogram ustalany jest na każdy rok przez Zarząd.

3. W czasie Marszu oraz uroczystości poprzedzających wymarsz Kadrówki uczestnicy Marszu obowiązani są do przestrzegania decyzji i poleceń Komendy Marszu oraz przestrzegania Regulaminu Kadrówki.

4. W Marszu mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami Stowarzyszenia, które dokonały opłaty za udział w nim w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Jeżeli osoba posiadająca prawo noszenia Odznaki Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki pokona pieszo tylko część trasy Marszu w danym roku, zostaje wpisana na listę uczestników, jako uczestnik towarzyszący Marszu.

Paragraf 50. ust. 1. niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"5. Jeżeli osoba posiadająca prawo noszenia Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” pokona pieszo tylko część trasy Marszu w danym roku, zostaje wpisana na listę uczestników, jako uczestnik towarzyszący Marszu."

§ 51.

1. Osoby, które w trzech kolejnych latach, pokonały całą trasę Marszu, otrzymują prawo noszenia Odznaki Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki oraz odpowiednią legitymację.

Paragraf 51. ust. 1. niniejszego Statutu z dniem 29 września 2019 roku, otrzymał nowe brzmienie:
"1. Osoby, które w trzech kolejnych latach, pokonały całą trasę Marszu, otrzymują prawo noszenia Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” oraz odpowiednią legitymację."


2. Nadzór nad wydawaniem Odznaki i legitymacji, o których mowa w ust. 1, sprawuje Kapituła Odznaki.


§ 52.

1. Zarząd Stowarzyszenia ustala w każdym roku wysokość opłat za udział w Marszu.

2. Członkowie Stowarzyszenia, którzy przed Marszem uiścili roczną składkę członkowską w wysokości odpowiadającej opłacie za udział w Marszu, są zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłaty za udział w Marszu organizowanym w danym roku.

Rozdział V – Majątek i Fundusze

§ 53.

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.


§ 54.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) składek członkowskich;

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

3) odpłatnej działalności pożytku publicznego;

4) dochodów z działalności statutowej wykonywanej odpłatnie;

5) dochodów z majątku,

6) innych wpływów.


§ 55.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 56.

1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Prezes Stowarzyszenia.

2. Następujące czynności zarządu majątkiem Stowarzyszenia wymagają zgody całego Zarządu:

1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

5) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 100.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

6) przyjęcie lub odrzucenie spadku.


§ 57.

1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z konieczności wykonania celu statutowego.

4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą lub są zatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie innego tytułu prawnego – w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 58.

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia.

Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 59.

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków na podstawie uchwały powziętej kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.


§ 60.

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków powziętej kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

2. Walne Zgromadzenie Członków może powołać Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Jeśli nie została powołana Komisja Likwidacyjna, funkcje likwidatora pełni Zarząd.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

§ 61.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


§ 62.

W razie wątpliwości Interpretacja postanowień statutu należy wyłącznie do Walnego Zgromadzenia Członków.


§ 63.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejonowego.