Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Zwykłe Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej:
  1. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej,
  2. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej,
  3. MSIKK,
  4. „Kadrówka”.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, posiadającym ułomną osobowości prawnej.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

 § 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 § 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

 § 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Tomaszów Mazowiecki.

§ 5

Świętem Stowarzyszenia jest dzień 6 sierpnia – rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów.

 II. Cel i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Promocja Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza Jej granicami.
 2. Uczczenie pamięci Strzelców i Drużyniaków, którzy w 1914 roku wyruszyli czynem zbrojnym budzić Polskę do zmartwychwstania.
 3. Uhonorowanie Uczestników corocznego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
 4. Współorganizowanie corocznie Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
 5. Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 6. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie strony internetowej dotyczącej Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
 2. Zakup materiałów reklamowych, gadżetów dla uczestników Marszu.
 3. Ufundowanie Krzyża „Zasłużony dla Kadrówki” dla osób związanych
  z marszem, które go wspierają lub są zaangażowane w promocję Marszu.
 4. Publikowanie ulotek oraz informatorów związanych z Marszem Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz rozprowadzaniem ich na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. Zbiórki publiczne.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
 7. Wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów
  o charakterze instruktażowym i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele
  i zadania stowarzyszenia;
 8. Opiekę nad Miejscami Pamięciami Narodowej;
 9. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych

III. Władze Stowarzyszenia

§ 8

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków (WZC), które stanowią Członkowie Zwyczajni i Czynni Stowarzyszenia.

 § 9

 1. Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą
  w szczególności:
  1. wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia, zwany także: Prezes Stowarzyszenia Zwykłego, Prezes Stowarzyszenia, Prezes SZ MSIKK,
  2. przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
  3. kontrola działań podjętych przez Prezesa Stowarzyszenia,
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  5. wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  6. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Prezesa Stowarzyszenia.

§ 10

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 11

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do  głosowania członków,
  2. w drugim terminie – wyznaczonym w  tym  samym  dniu,  30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Prezesa wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 4/5 Członków Stowarzyszenia.

§ 12

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Kadencja Prezesa Stowarzyszenia trwa 10 lat.

§ 14

Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
 5. przygotowywanie projektów regulaminów, uchwał i instrukcji oraz ich zatwierdzanie,

§ 15 

Prezes może powołać swoich zastępców droga uchwały, nadając im odpowiednie kompetencje.

 IV. Członkostwo

§ 16

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni następujące warunki:
  1. posiada rekomendacje członków stowarzyszenia lub Prezesa,
  2. złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
  3. zaakceptuje Regulaminu Stowarzyszenia,
 2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Prezes Stowarzyszenia, wydając odpowiednią uchwałę oraz nadając odpowiedni tytuł.
 3. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 17

Członkowie Stowarzyszania dzielą się na:

 1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia (CZS),
 2. Członek Czynny Stowarzyszenia (CCS),
 3. Członek Wspierający Stowarzyszenia (CWS),
 4. Członek Honorowy Stowarzyszenia (CHS),

§ 18 

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia (CZS)

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą opiekuna, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych dokonuje Prezes uchwałą podjętą
  w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację czterech Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia lub dwóch Członków Czynnych Stowarzyszenia, lub Prezesa. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie
  w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Prezesa odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
 3. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
  2. wybierać władze Stowarzyszenia,
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu, innych regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
  4. informowanie Stowarzyszenia o zmianie danych personalnych i adresu zamieszkania.

 § 19 

Członek Czynny Stowarzyszenia (CCS)

 1. Członkiem Czynnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia, będąca Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia minimum jeden rok oraz posiadająca odznakę Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki (UMSK)
 2. Przyjęcia w poczet Członków Czynnych dokonuje Prezes uchwałą podjętą
  w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch Członków Czynnych lub Prezesa. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na Członka Czynnego, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Prezesa odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
 3. Członek Czynny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
  2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu, innych regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
  4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
  5. informowanie Stowarzyszenia o zmianie danych personalnych i adresu zamieszkania.

§ 20 

Członek Wspierający Stowarzyszenia (CWS)

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa
  w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Prezes na podstawie podpisanej deklaracji.
 3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu, innych regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
  4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 21 

Członek Honorowy Stowarzyszenia (CHS)

 1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Państwa, Wojska, Stowarzyszenia oraz Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, nie będąca członkiem Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Prezesa
 2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek honorowy ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

 § 23 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Prezesowi,
 2. śmierci członka,
 3. naruszenia Regulaminów i instrukcji stowarzyszenia,
 4. za nieuiszczanie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
 5. działanie na szkodzę Stowarzyszenia.

 § 24 

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
  1. składek członkowskich,
  2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących
   z ofiarności publicznej,
  3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 2. Wysokość i termin wnoszenia składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
 3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych
  w odrębnych przepisach.

§ 26

 1. Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia potrzebne jest podpis Prezesa.
 2. Inne dokumenty dla swej ważności wymagają podpisu Prezesa lub upoważnionej przez niego osoby działającej ściśle w granicach otrzymanego upoważnienia.

 VI. Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Michał Andrzej Rybak

(-)

Prezesa Stowarzyszenia Zwykłego
Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

ważny od dnia: 23 sierpnia 2016 rok