Regulamin Konkursów Historycznych 2021

Regulamin Konkursów Historycznych 2021
LVI (41. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

 1. Podczas Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej odbywają się konkursy tematyczne:
  • Konkurs im. Lucjana Muszyńskiego wiedzy o Legionach i Marszałku Piłsudskim,
  • Konkurs im. Piotra Kurka wiedzy o Armii Krajowej.
 2. Konkursy odbywają się w miejscach noclegów wyznaczonych przez Komendę Marszu w zależności od pogody, natłoku zajęć i uroczystości.
 3. Kontrolę nad przebiegiem konkurów ma Główna Komisja Konkursowa powoływana przez Komendanta Marszu, która nadzoruje przebieg obu konkursów.
 4. Skład Głównej Komisji Konkursowej podany zostaje do publicznej wiadomości w Rozkazie nr 1 Komendanta Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
 5. Chętni do udziału w konkursach zgłaszają się do biura Komendy Marszu do 7 sierpnia (poranny apel w Słomnikach). Osoby chętne mogą zgłaszać się do udziału w obu konkursach jednocześnie.
 6. Wykluczeni z udziału w konkursach są zawodowi historycy i nauczyciele historii oraz osoby zawodowo zajmujące się historią.
 7. W każdym z konkursów bierze udział po dwóch przedstawicieli każdego z plutonu marszowego. W przypadku braku chętnych z danego plutonu Komendant Marszu może zdecydować o udziale w konkursie kolejnych osób z plutonów marszowych bądź służb Marszu.
 8. W każdym z konkursów bierze udział po osiem osób chyba, że Komendant Marszu zdecyduje inaczej.
 9. Komendant Marszu może zdecydować, że uczestnicy konkursu biorą obowiązkowo udział w określonym wydarzeniu marszowym. Informacja o tym ogłaszana jest w specjalnym komunikacje.
 10. Konkurs im. Lucjana Muszyńskiego wiedzy o Legionach i Marszałku Piłsudskim:
  • polega na odpowiedzi na wylosowane pytania,
  • ilość tur losowań ustala Główna Komisja Konkursowa,
  • konkurs może zostać rozłożony na kilka dni w zależności od harmonogramu Marszu,
  • w konkursie wyłaniany jest jeden zwycięzca który otrzymuje nagrodę,
  • Komendant Marszu na wniosek Głównej Komisji Konkursowej może ufundować nagrodę specjalną,
  • wyniki konkursu podawane są przez Główną Komisję Konkursową do publicznej wiadomości po zakończeniu konkursu oraz ogłaszane podczas uroczystości wskazanej przez Komendanta Marszu,
  • nagroda bądź nagrody będą wręczone podczas oficjalnych uroczystości.
 11. Konkurs im. Piotra Kurka wiedzy o Armii Krajowej:
  • odbywa się według specjalnych zasad,
  • Komendant Marszu bądź osoba przez niego wyznaczona opowiada uczestnikom konkursu historie konkretnego wydarzenia z historii Armii Krajowej (najczęściej są to lokalne akcje z miejscowości na trasie marszu),
  • na podstawie opowieści Główna Komisja Konkursowa opracowuje pytania, które są zadawane uczestnikom konkursu,
  • każdy z uczestników dostaje po jednym pytaniu dotyczącym jednej opowieści,
  • ilość tur pytań, a zarazem opowieści, ustala Główna Komisja Konkursowa,
  • konkurs może zostać rozłożony na kilka dni w zależności od harmonogramu Marszu,
  • W konkursie wyłaniany jest jeden zwycięzca który otrzymuje nagrodę,
  • Komendant Marszu na wniosek Głównej Komisji Konkursowej może ufundować nagrodę specjalną.
  • wyniki konkursu podawane są przez Główną Komisję Konkursową do publicznej wiadomości po zakończeniu konkursu oraz ogłaszane podczas uroczystości wskazanej przez Komendanta Marszu.
  • nagroda bądź nagrody będą wręczone podczas oficjalnych uroczystości.
 12. Wyniki konkursów podanych przez Główną Komisję Konkursową są ostateczne i nieodwołalne.
 13. Jakiekolwiek pytania, czy wątpliwości dotyczące konkursów rozpatrywane są przez Komendanta Marszu przed oficjalnym podaniem wyników.
 14. Konkursy mają za zadnie propagować wiedzę o Marszałku Piłsudskim, jego żołnierzach oraz o Armii Krajowej i być areną doskonalenia się, a nie krwawej walki stąd uczestnicy proszeni są zachowanie podczas konkursu pełnej kultury.

Komendant
LVI Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej
(-)
Dionizy Krawczyński