Regulamin Zawodów Marszowych 2021
podczas Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

 1. Zawody Marszowe odbywają się w trakcie trwania Marszu na trasie od Michałowic do Choin n. Nidą. Zawody odbywają się na zasadach ujętych w Regulaminie Zawodów Marszowych LVI (41. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
 2. Kontrolę nad przebiegiem Zawodów Marszowych sprawują Szef Trasy oraz Główny Sędzia Zawodów mianowani przez Komendanta Marszu.
 3. Główny Sędzia Zawodów w porozumieniu z Szefem Trasy powołują Sędziów Zawodów Marszowych pełniących funkcję poprzez cały okres trwania Zawodów Marszowych.
 4. Sędziowie stanowią obsługę Punktów Kontrolnych (PK), liczą czasy drużyn ich liczebność oraz nadzorują klasyfikację drużyn.
 5. Komisarze Zawodów sprawują nadzór nad prawidłowością przebiegu zawodów, ale nie mają prawa ingerencji w sposób ich prowadzenia. Są powoływani na wniosek organizacji bądź jednostek biorących udział w zawodach. Swoje uwagi komisarze składają bezpośrednio do Komendanta Marszu.
 6. W Zawodach biorą udział:
  • Drużyny liczące po 6 zawodników.
  • Dopuszczalny jest udział drużyn liczących 5 osób, ale oznacza to że takich drużyn nie obowiązuje punkt 12.3. i drużyna ta musi dojść na metę w pełnym składzie 5 osób (mniejszy skład powoduje naliczenie punktów karnych).
  • Drużyny są wystawiane przez jednostki wojskowe bądź organizacje strzeleckie lub inne, ale muszą one posiadać takie samo (wojskowe) umundurowanie.
  • Do zawodów może zostać także dopuszczona Drużyna zbiorcza składająca się z członków różnych organizacji bądź żołnierzy różnych jednostek, ale obwiązuje wszystkich takie samo (wojskowe) umundurowanie.
 7. Dowódcy Drużyn Zawodów Marszowych (lub osoby pełniące tą funkcję) mają obowiązek posiadania przy sobie Karty Etapowej Drużyny (KED), którą otrzymują od Głównego Sędziego Zawodów przed startem do etapu i przedstawiają ją Sędziom na PK.
  • Drużyna nie może opuścić PK bez odmeldowania się u Sędziego Zawodów Marszowych potwierdzonego wpisaną godziną wyjścia z PK wraz z podpisem Sędziego na KED.
  • Drużyna otrzyma karę 25 minut doliczonych do czasu pokonywania odcinka za brak potwierdzenia odmeldowania się z PK.
  • Dwukrotny brak potwierdzenia odmeldowania się z PK u Sędziego Zawodów Marszowych w trakcie trwania Zawodów Marszowych skutkuje dyskwalifikacją drużyny.
  • Dowódca Drużyny ma obowiązek przekazania KED na końcowym PK danego etapu Sędziemu Zawodów.
  • Karta Etapowa Drużyny będzie przechowywana u Głównego Sędziego Zawodów.
  • Zagubienie KED skutkuje dyskwalifikacją drużyny z zawodów (chyba że Szef Trasy oraz Główny Komisarz Zawodów zadecydują inaczej).
  • Zagubienie lub zniszczenie KED (przez zniszczenie rozumiane jest zamoknięcie, przedarcie itp.) należy niezwłocznie zgłosić na następnym PK.
 8. Wszelkie niejasności dotyczące KED będą rozpatrywane w trakcie trwania odpraw Dowódców Drużyn.
 9. Czas dotarcia Drużyny na PK jest czasem dotarcia na PK ostatniego członka danej drużyny oraz analogicznie czas wyjścia drużyny to czas w którym pierwszy członek danej Drużyny opuścił PK.
 10. Czas dotarcia na PK oraz czas jego opuszczenia przez Drużynę jest podstawą punktacji Zawodów Marszowych.
 11. Zasady punktacji:
  • Czas pokonywania etapu Marszu przeliczany jest na punkty w stosunku 1 minuta = 1 punkt (sekundy to dziesiętne części punktu). Do czasu pokonywania etapu nie wlicza się czasów postojów na PK.
  • Kary w postaci dopisania odpowiedniej ilości minut do czasu pokonywania etapu Marszu otrzymuje za łamanie Regulaminu Zawodów Marszowych.
 12. Zasady klasyfikacji:
  • Wszystkie drużyny zgłaszające się do uczestnictwa w Zawodach Marszowych muszą liczyć 5 lub 6 osób – określa to dokładnie punk 6 regulaminu (jest to początkowy stan personalny drużyny na dzień 6 sierpnia). Dowódcy Drużyn przybywając na pierwszą odprawę Dowódców Drużyn mają obowiązek posiadania przy sobie listy członków swojej drużyny.
  • Liczba osób w Drużynie oraz jej skład personalny nie może ulegać zmianie w trakcie trwania Zawodów Marszowych
  • Podczas zawodów obowiązuje zasada, że bez żadnych konsekwencji w postaci punktów karnych na metę może dotrzeć Drużyna w składzie 5 zawodników. Oznacza to że jedna osoba każdego dnia nie musi startować. Punkt ten dotyczy tylko drużyn liczących 6 osób.
  • Jakiekolwiek zmiany w składzie personalnym Drużyny po starcie do etapu będą karane doliczeniem 60 minut. W przypadku zaistnienia wyższej konieczności Szef Trasy lub Główny Sędzia Zawodów może: zmniejszyć tymczasowo liczebność drużyny; zatrzymać drużynę na PK – wówczas czas postoju drużyny nie wlicza się do czasu pokonywania etapu Zawodów Marszowych.
  • Wszystkie drużyny, które spełnią kryteria osobowe zostaną umieszczone w Klasyfikacji Generalnej Zawodów Marszowych.
  • Drużyna biorąca udział w Zawodach Marszowych w umundurowaniu, której członkowie będą poruszać się po trasie w obuwiu innego typu niż „wojskowy” otrzyma karę dopisania 20 minut do czasu pokonania odcinka za każdego członka drużyny posiadającego na etapie nieregulaminowe obuwie.
  • Drużyna może zostać zdyskwalifikowana także za korzystanie z podwożenia jej członków w trakcie trwania Zawodów Marszowych.
  • W zawodach zwycięży drużyna która zgromadzi najmniejszą ilość punktów.
 13. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca Klasyfikacji Generalnej Zawodów oraz w przypadku wprowadzenia w Klasyfikacji Indywidualnej za uzyskanie najlepszego wyniku.
 14. Wszystkie skargi i uwagi dotyczące sposobu przeprowadzania Zawodów Marszowych będą rozpatrywane przez Szefa Trasy i Głównego Sędziego Zawodów w obecności Sędziów Zawodów Marszowych oraz wszystkich zainteresowanych stron. Stronie zgłaszającej protest/skargę przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do Komendanta Marszu, którego decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać.

Komendant 
LVI Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej
(-)
Dionizy Krawczyński