ROK 1937: XIII Marsz Szlakiem Kadrówki

Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.17, 1937, nr 25

Jak będziemy maszerować w bieżącym sezonie marszowym

NOWY REGULAMIN MARSZU SZLAKIEM KADRÓWKI

W dniach 6, 7 i 8 sierpnia odbędzie się XIII marsz Szlakiem Kadrówki. Musimy podkreślić z naciskiem, że jest to naprawdę potężny wyczyn sportowy mogący się równać jedynie z największymi imprezami sportowymi świata, tym bardziej, że nie walczy tu jednostka, ale jak dotychczas, walczyła spora drużyna złożona aż z 13 zawodników. Trzeba też przyznać, że mimo tej wielkości marszu, społeczeństwo polskie, jak również nasze cywilne władze sportowe, nie doceniają marszu jako wielkiej szkoły wytrzymałości ciał i ducha a szlak marszu nie widział jeszcze nigdy żadnego klubu sportowego lub organizacji zajmującej się wyłącznie wychowaniem fizycznym.

Może być, że w b. r. na skutek zmiany regulaminu doczekamy się na szlaku nowych sił sportowych, że skupi on nie tylko wojsko, młodzież organizacyj pw, ale również innych organizacyj sportowych i wychowawczych. A warto jest przejść szlak Kadrówki dla zmierzenia się nie tyle z przeciwnikiem, ile z samym sobą, bo naprawdę lepszego miernika własnych sił ciała i siły woli trudno znaleźć.

W marszu tegorocznym zespoły marszowe, które odtąd nazywać będziemy patrolami, zostały podzielone na następujące trzy zasadnicze klasy: kl. I — patrole wojskowe, KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej, kl II— patrole organizacyj pw. w podgrupach wiekowych 18 – 21 lat i powyżej 21 lat, kl. III — patrole organizacyj wychowawczych i klubów sportowych (Zw. Harcerstwa Polskiego, Tow. Gim. Sokół, Światowy Zw. Polaków Zagranicą, kluby sportowe). Liczba patroli jest nieograniczona z tym, że patrole kl. II muszą przejść eliminację powiatową wzgl. okręgową w ramach zawodów eliminacyjnych, organizowanych przez władze Zw. Strzeleckiego w terenie.

Zasadniczą zmianą w b. regulaminie jest skład patrolu. Dotychczas w drużynie marszowej startowało 13 zawodników. Od obecnego roku począwszy skład został zredukowany do liczby 7 zawodników łącznie d-cą patrolu. Na zmianę tą wpłynęły w pierwszym rzędzie ciężkie warunki materialne oddziałów Zw. Strzeleckiego, najsilniej dotychczas marsz obsyłających. Drugim powodem była stała trudność zestawienie w oddziale zespołu składającego się z trzynastu zawodników.

Z tych też powodów liczba uczestników marszu z roku na rok malała, nie wykazując bynajmniej tendencji do wzrostu. Teraz wyda je się, że po usunięciu najważniejszych dwu przeszkód na starcie Kadrówki znów zapanuje tłok, podobnie jak to miało miejsce przed kilku laty przy startach kilkudziesięciu zespołów.

Druga poważna zmiana, to usportowienie marszu. W dwu poprzednich dniach zespoły maszerowały na określony z góry czas co nie stwarzało żadnych emocyj sportowych, rezerwowanych na sam koniec marszu.

Obecnie w nowym regulaminie przewidziano każdego dnia walkę o miejsca. Trasa bowiem została podzielona na następujące odcinki marszowe:

Dzień pierwszy — Kraków – Michałowice, na przebycie zwartymi grupami patroli z tym, że w Michałowicach odbędzie się uroczystość przypominająca uczestnikom zawodów rok 1914 kiedy to Pierwsza Kadrowa przekroczyła granicę rosyjską. Długość tego odcinka wynosi16 km.

Stąd maszerują patrole już oddzielnie aż do Szczepanowie t. j. 21 km, skąd odbywa się start do marszu na czas na ostatnim odcinku do Miechowa, wynoszącym 8 km. Na tym więc ostatnim odcinku marsz odbywa się już na klasyfikację najlepszego czasu, zaliczanego do ogólnego wyniku marszu.

W dniu drugim odcinek marszu na określony z góry czas (11 minut na 1 km.) biegnie z Miechowa do Nieszawy i wynosi 31 kim. Stąd do Jędrzejowa na przestrzeni 10 kim., rozgrywany znów będzie marsz na najlepszy czas, dodawany do czasu z dnia pierwszego.

W dniu trzecim trasa biegnie z Jędrzejowa do Chęcin, skąd 4,5 km. marszem na czas do Kielc. W międzyczasie przed Chęcinami odbędzie się strzelanie, którego wynik ma duże znaczenie w ogólnym obliczeniu marszu.

Tak więc na zwycięstwo patrolu złoży się suma czasów marszów na ostatnich odcinkach dziennych etapów marszu plus wynik w strzelaniu.

Pozwoli to na rywalizację patroli podczas całego marszu i da możność odegrania się na przykład dnia drugiego za kiepski marsz dnia pierwszego, da możność nawet jeszcze dnia trzeciego nadrobienia straconego czasu w obu dniach poprzednich.

Ten system marszu pozwoli też zainteresować marszem cały kraj, gdyż wyniki każdego dnia zaciekawiać będą niewątpliwie wszystkich zainteresowanych marszem Kadrówki.

Zapomnieliśmy uprzednio dodać, że marsz musi ukończyć najmniej 6 zawodników, i że wszelka pomoc wewnątrz patrolu jest dozwolona. Da to możność nie tylko noszenia broni czy plecaka słabszego kolegi ale nawet pod trzymania słabszego.

Odnośnie punktów odpoczynkowych to będą one przymusowe jedynie na początku dziennych odcinków marszu na najlepszy czas.

Korzystanie z innych punktów odpoczynkowych, żywnościowych oraz sanitarnych pozostawione jest do uznania d-cy patrolu, a czas użyty na korzystanie z nich zostaje zaliczony do czasu marszu. W trzecim dniu, jak powiedzieliśmy już wyżej, odbywa się strzelanie. Każdy patrol strzela w całości (dawniej d-ca patrolu nie strzelał) oddając po 5 strzałów na zawodnika do sylwetki — popiersia w ciągu 1 minuty. Niewypały brane będą pod uwagę i uzupełniane z zapasów amunicji patrolu. Każdy patrol ma przywieźć ze sobą 35 naboi i 10 zapasowych, które składa w kierownictwie marszu w Krakowie, a otrzymuje na strzelnicy. Wpisowe obniżone z 30 zł. na 15. Z wpisowego zostanie pokryte wyżywienie patroli, karty marszowe oraz numery startowe.

Podając powyższe do wiadomości jednostek Zw. Strzeleckiego wierzymy, że tegoroczny marsz Szlakiem Kadrówki zostanie obesłany należycie i, że marsze eliminacyjne w okręgach i powiatach znów przybiorą na sile. Bo trzeba podkreślić, że obok tradycji marsz Szlakiem Kadrówki ma nieść w teren strzelecki, drogą eliminacyj marszowych, zdrowy odruch w kierunku umasowienia naszego sportu marszowego, który niestety nie stoi na należytym poziomie, tak jakby tego należało sobie u nas życzyć.

Podając powyższe do wiadomości jednostek Zw. Strzeleckiego wierzymy, że tegoroczny marsz Szlakiem Kadrówki zostanie obesłany należycie i, że marsze eliminacyjne w okręgach i powiatach znów przybiorą na sile. Bo trzeba podkreślić, że obok tradycji marsz Szlakiem Kadrówki ma nieść w teren strzelecki, drogą eliminacyj marszowych, zdrowy odruch w kierunku umasowienia naszego sportu marszowego, który niestety nie stoi na należytym poziomie, tak jakby tego należało sobie u nas życzyć.

Nowe zmiany regulaminu znalazły odzew w marszach eliminacyjnych do Kadrówki okręgu Kraków i Pomorze- gdyż tak na marszu Krzeszowice- Kraków, jak też na marszu „Do Morza“ znalazły już zastosowanie patrole 7-osobowe i nowe wytyczne marszowe. Spodziewać się również należy, że i te okręgi i podokręgi ZS, które dotychczas stale odżegnywały się od marszów eliminacyjnych do Kadrówki i od udziału w marszu głównym, wezmą tego roku udział w tym historycznym marszu, mając możliwsze niż uprzednio warunki startu.

M. Kurleto

Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.17, 1937, nr 28

MARSZ SZLAKIEM KADRÓWKI

Przygotowania do XIII marszu Szlakiem Kadrówki są w pełni. Jak się dowiadujemy protektorat nad marszem raczył objąć p. generał Burhardt –  Bukacki, jeden z uczestników Pierwszej Kadrowej. W Krakowie i Kielcach zostały utworzone komitety lokalne marszu do których zostali zaproszeni pp. wojowodowie Gnoiński — Kraków i Dziadosz — Kielce oraz pp  prezydenci miast Krakowa i Kielc.

Dnia 16 lipca odbędzie się w Krakowie konferencja MSK. zwołana przez kmdta Okręgu ZS Kraków przy współudziale kmdta Okręgu ZS Przemyśl oraz Podokręgu ZS Kielce, na której zostaną umówione szczegóły marszu. Kierownictwo całości marszu spoczywa w rękach kmdta Okręgu ZS Kraków, kierownikiem sportowym marszu będzie kmdt Okręgu ZS Przemyśl, zaś przewodnictwo komisji sędziowskiej obejmie kmdt Podokręgu ZS Kielce.

Po odbytej konferencji odbędzie się wyjazd na trasę celem skontrolowania pracy przygotowawczej do marszu na poszczególnych etapach marszu oraz dania ostatecznych wskazówek organizacyjnych komitetom marszu na trasie w Miechowie, Jędrzejowie.

Odnośnie marszów eliminacyjnych do MSK. przeprowadziły już marsze Podokręg Wołyń swym pięknym dorocznym marszem ,,Na Polskę Górę” w którym brało udział 59 patroli.

Jak pewnie już z prasy codziennej wiecie zwycięstwo w grupie wojskowej odniósł patrol rówieńskiego pułku strzelców kresowych prze patrolami rówieńskiego pułku piechoty i kursu podchorążych rezerwy.

W grupie pw starszej zwyciężył patrol ochotniczej straży pożarnej z Kowla przed patrolami ZS Janowa Dolina i ZS Równe. W grupie pw młodszej zwyciężył po raz czwarty z rzędu patrol ZS Dubno przed ZS Ołyka.

Za najlepszy czas marszu nagrodę Dyrektora PUWF i PW otrzymał patrol ułanów z Ostroga.

W marszu Okręgu pomorskiego ZS pod nazwą „Marsz do morza”, który odbywał się co rocznie przez sześć lat z rzędu dorocznymi etapami z Torunia aż do Gdyni, a zakończonym w b. r. w tygodniu Święta Morza, brało udział 36 patroli. Zwycięstwa w poszczególnych grupach odnieśli: w grupie wojskowej — pułk piechoty z Chojnic, w grupie pw starszej ZS Gdynia, w grupie p. w. młodszej Z. S. Kościerzyna.

Należy obecnie tylko oczekiwać wyników marszów eliminacyjnych innych Okręgów i Podokręgów Z. S. Spodziewać się należy, że obniżenie z b.r. liczby członków patroli z 13 na 7 da możność lepszego obesłania Kadrówki przez Zw. Strzelecki i wojsko oraz przez te wszystkie organizacje, które nie zajmują się bezpośrednim przygotowaniem p, w. dla których stworzono specjalne warunki marszu t. j. bez obciążenia i bez strzelania, tworząc dla nich specjalną grupę w ramach marszu Kadrówki i marszów eliminacyjnych.

Strzelec : organ Związku Strzeleckiego. R.17, 1937, nr 32

Po XIII Marszu Szlakiem Kadrówki

Tegoroczny marsz Szlakiem Kadrówki stał przede wszystkim pod znakiem wzrostu ilości patroli oraz ładu i spokoju, w jakim został, przy użyciu bardzo małych sił technicznych, w stosunku do roku ubiegłego, należycie przeprowadzony. Marsz zgromadził 51 patroli, w tym 9 wojskowych. Reszta patroli to strzelcy za wyjątkiem jednego patrolu Pocztowego PW i Zw. Rezerwistów z Janowej Doliny.

Uroczystości krakowskie, jakie w b.r. marsz poprzedzały były więcej niż kiedykolwiek podniosłe, co stwarza bardzo dobrą oprawę pod tego rodzaju imprezę, jaką jest marsz Szlakiem Kadrówki, wywodzący swój rodowód z wielkie go wydarzenia historycznego. Pietyzm, jakim czyn ten winien być otaczany słusznie też znalazł godną oprawę przed tegorocznym marszem. Na całość uroczystości o których wspominamy składały się: zaciągniecie warty honorowej strzeleckiej na Ratuszu, którą normalnie pełni wojsko, pochód na Wawel z oddaniem hołdu Pierwszemu Marszałkowi Polski pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, oraz ognisko w Oleandrach, na którym był również obecny batalion strzelecki, złożony z dwu kompanii strzelców, kompanii strzelczyń oraz orląt. W uroczystościach tych wzięli również udział uczestnicy marszu Szlakiem Kadrówki.

Sam marsz rozpoczął się dnia 6 sierpnia rano o godz. 4. Po złożeniu raportu zastępcy dcy korpusu, odczytaniu pamiętnego rozkazu Marszałka Piłsudskiego oraz błogosławieństwie drużyn przez kapelana wojskowego ruszyły ze startu dwie grupy drużyn t. j. wojskowa i pw.

Aż do Michałowic szyły patrole zgrupowane w kompanie. Kolumna posuwała się spokojnym marszem podróżnym wesoło gawędząc o czekającym ponownym starcie w Michałowicach już do właściwego marszu.

Około godz. 7 patrole zbliżają się do Michałowic, gdzie oczekują przedstawiciele gminy oraz miejscowa ludność.

Sekretarz gminy Michałowic wita patrole wspominając chwile, kiedy to właśnie w tej granicznej wiosce ukazały się w r. 1914 pierwsze oddziały legionowe. Następnie odbywa się odprawa drużynowych oraz 20 minutowy odpoczynek poświęcony też posiłkowi. Komitet miechowski pieczołowicie przygotował całe baterie herbaty we flaszkach oraz innych smakołyków, a niewiasty michałowickie wzięły się skrzętnie do obsłużenia zawodników. Nie przewidziały jednak tego, że patrole zwalą się na raz, i uczynnym gosposiom narobią sporo kłopotu.

Wszystko jednak przeszło bez większego „bólu”, a patrole pamiętając gościnność Michałowic pomaszerowały w dalszą drogę.

Nie będziemy opisywali ani bram powitalnych, ani gościnności i wielkiego zainteresowania marszem miejscowej ludności. Podamy tylko dla skrótu i szybkości informacji wyniki marszu w przeliczeniu na punkty za marsz i za strzelanie wspólnie, odkładając omówienie wyników czasowych samego marszu, jak też strzelania do następnego numeru.

Wyniki marszu w poszczególnych grupach patroli przedstawiają się następująco:

Klasa I.

1) 33 pp, uzyskując 750 pkt. i mistrzostwo M. S. K. klasy I,

2) 1 baon strz., uzyskując 745,50 pkt.,

3) 10 pp, uzyskując 742,25 pkt.,

4) 44 pp, uzyskując 730,75 pkt.,

5) 3 psp., uzyskując 726.75 pkt.,

6) 18 pp., uzyskując 724.25 pkt.,

7) 26 pp, uzyskując 719.25 pkt.,

8) 1 psp, uzyskując 697,50 pkt.,

9) 40 pp, uzyskując 680.75 pkt.

Klasa II. A.

1) ZS Skarżysko, uzyskując 740.75 pkt. i mistrzostwo MSK. kl. II A,

2) ZS Warszawa – Śródm., uzyskując 712.75 pkt.,

3) ZS Janowa Dolina, uzyskując 702.00 pkt.,

4) ZS Norblin, uzyskując 689.00 pkt.,

5) ZS Ostrowiec, uzyskując 661.75 pkt.,

6) ZS Kościerzyna, uzyskując 653.00 pkt.,

7) ZS Mielec, uzyskując 648.00 pkt.,

8) ZS Lwów im. Dąbr., uzyskując 644.00 pkt.,

9) ZS Dubno, uzyskując 639.00 pkt,,

10) ,ZS Dziewiniszki, uzyskując 633.50 pkt.,

11) ZS Skawina, uzyskując 625.50 pkt.,

12) ZS Września, uzyskując 621.25 pkt.,

13) ZS Busko, uzyskując 591.25 pkt.

Klasa II B.

1) ZS PMS Łódź, uzyskując 726.25 pkt. i mistrzostwo M. S. K. kl. II B,

2) ZS Janowa Dolina, uzyskując 721.75 pkt.,

3) KK S. Gdańsk, uzyskując 711.25 pkt.,

4) ZS Gdynia, uzyskując 702.00 pkt.,

5) ZS Krynica, uzyskując 699.75 pkt.,

6) ZR Janowa Dolina, uzyskując 697.75 pkt.,

7) KPW Dubno, uzyskując 694.50 pkt.,

8) ZS Zagnańsk, uzyskując 690.25 pkt.,

9) ZS Mościce, uzyskując 686.50 pkt.,

10) ZR Łódź, uzyskując 680.50 pkt.,

11) ZS Łęczyca, uzyskując 676.25 pkt.

 12) ZS Lwów Bandurskiego, uzyskując 675.25 pkt.,

13) ZS Łódź, uzyskując 675.00 pkt.,

14) ZS Pińczów, uzyskując 664.50 pkt.,

15) ZS Mat. Int. Kraków, uzyskując 663.00 pkt.,

16) ZS Szwadron Ułanów, uzyskując 644.50 pkt.,

17) ZS Warszawa II, uzyskując 638.00 pkt.,

18) ZS Orlęta Kraków, uzyskując 630.25 pkt.,

19) ZS Modrycz, uzyskując 627.25 pkt.,

20) ZR Kielce, uzyskując 626.50 pkt.,

21) ZS Chełm, uzyskując 625.25 pkt.,

22) ZS. Kępno, uzyskując 619.50 pkt.,

23) PPW Kraków, uzyskując 614.25 pkt.,

24) ZS Warszawa I, uzyskując 613.50 pkt.,

25) ZS Lwów Furgalskiego, uzyskując 604.00 pkt.,

26) ZS Warszawa Praga, uzyskując 596.50 pkt.

Marsz ukończyło 48 patroli, a więc odpadły w drodze 3

NUMER 34-35 ROK XVII 5.IX 1937 ROKU

STRZELCY POW. ŁĘCZYCKIEGO W MARSZU SZLAKIEM KADRÓWKI.

Ambicją władz strzeleckich pow. Łęczyca było w roku bieżącym zrealizować od dawna kiełkującą myśl — obesłania co najmniej jedną drużyną 13-go kolejnego Marszu Szlakiem Kadrówki.

Dobór ludzi, zebranie poważnego jak na miejscowe stosunki funduszu, wyekwipowanie, wpojenie w zawodników woli zwycięstwa i wiele pomniejszych współczynników — oto trudności, z którymi trzeba było wziąć się za bary i przezwyciężyć.

Do marszu zapisało się kilkudziesięciu kandydatów.

Wielu odpadło, nie mogąc sprostać wymogom eliminacyjnym tak pod względem zdrowia, celności oka, jako też wytrzymałości na bardzo duży wysiłek.

Wreszcie, skompletowano drużynę w składzie 7 osób plus jeden zapasowy. Drużyna ta skoszarowaną została w Łęczycy, gdzie w dłuższych, fachowo prowadzonych marszach, w strzelaniu do sylwetek, w sporcie, zaprawiała się do oczekującego ją trudu reprezentowania Łęczycy w Marszu.

Rankiem, dn. 6 sierpnia, zaledwie na odległym horyzoncie zawisł pierwszy brzask, uśpionych zbudził zew pobudki. Lekkie śniadanie. Wylosowane patrole stają w szranki.

Znak chorągiewką i pierwszy patrol ruszył hen, w drogę daleką, śladami bohaterów z roku 1914-go.

Rusza wnet patrol drugi, trzeci, czwarty.

Długi łańcuch sunie do kresu pierwszego etapu, do Miechowa. Do Miechowa patrol łęczycki przybył pierwszy w dobrej kondycji, zajmując 25 kolejne miejsce. Etap Szczepanowice — Miechów, wynoszący 11 kim. pokonany został przez Łęczycan w rekordowym czasie 66 minut.

Zawody w drugim dniu obfitowały w liczne momenty niezwykle ambitnej walki o pierwszeństwo, o uzyskanie bodaj ułamka sekundy na czasie przed innymi rywalizującymi patrolami, W dniu tym patrol łęczycki zajął kolejne 21 miejsce, pokonując ostatnie 10 km w czasie 69 minut.

Wreszcie, nastał dzień 8 sierpnia, dzień, decydujący o wyniku wytrzymałości marszowej i umiejętności strzeleckiej zawodników.

W Tokarni tuż… tuż. Tam, na tej strzelnicy nastąpią rozgrywki o miejsca. Celny do sylwetki strzał— to wiele minut drogi uciążliwej.

Strzelnica w Tokarni. W krwią i pyłem zaciemnionych oczach migoczą sylwetki tarcz. Padają urywane strzały. Wynik — 22 na możliwych 30 dla łęczyckiego patrolu.

Kielce… 14,5 km. w czasie 1 godzina 52 minuty.

Kielce — upragniona meta i kres wysiłku.

Łęczyca u mety. Jedenaste, honorowe na 51 drużyn, miejsce. Drżące ze wzruszenia ręce drużynowego Janickiego przyjmują widome dowody zwycięstwa — dyplom zespołowy oraz żetony dla uczestników.

Godzi się wymienić nazwiska uczestników tego pierwszego dla Ziemi Łęczyckiej marszu. Byli to: Janicki Stanisław, Szymczak Stanisław, Kubiak Franciszek i Cieślak Józef.