Regulamin Zawodów Marszowych 2023
podczas Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

 1. Zawody Marszowe odbywają się w trakcie trwania Marszu na trasie od Michałowic do Choin n. Nidą. Zawody odbywają się na zasadach ujętych w Regulaminie Zawodów Marszowych Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
 2. Kontrolę nad przebiegiem Zawodów Marszowych sprawują Szef Trasy oraz Główny Sędzia Zawodów mianowani przez Komendanta Marszu.
 3. Główny Sędzia Zawodów w porozumieniu z Szefem Trasy powołują Sędziów Zawodów Marszowych pełniących funkcję poprzez cały okres trwania Zawodów Marszowych.
 4. Sędziowie stanowią obsługę Punktów Kontrolnych (PK), liczą czasy drużyn ich liczebność oraz nadzorują klasyfikację drużyn.
 5. Komisarze Zawodów sprawują nadzór nad prawidłowością przebiegu zawodów, ale nie mają prawa ingerencji w sposób ich prowadzenia. Są powoływani na wniosek organizacji bądź jednostek biorących udział w zawodach. Swoje uwagi komisarze składają bezpośrednio do Komendanta Marszu.
 6. Zawody rozgrywane są w kategorii drużynowej.
  • Po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą Komendanta Marszu podczas Marszu mogą odbywać się zawody indywidualne.
 7. W Zawodach drużynowych biorą udział:
  • Drużyny liczące po 5 zawodników.
  • Dopuszczalny jest udział drużyn liczących 4 osoby, ale oznacza to że takich drużyn nie obowiązuje punkt 15.3 i drużyna ta musi dojść na metę w pełnym składzie 4 osoby (mniejszy skład powoduje naliczenie minut karnych).
  • Drużyny są wystawiane przez jednostki wojskowe bądź organizacje strzeleckie lub inne, ale muszą one posiadać takie samo (wojskowe) umundurowanie.
  • Do zawodów może zostać także dopuszczona Drużyna zbiorcza składająca się z członków różnych organizacji bądź żołnierzy różnych jednostek, ale obwiązuje wszystkich takie samo (wojskowe) umundurowanie.
 8. Jeżeli w zawodach biorą udział zawodnicy indywidualni (patrz 6.1.) obowiązują ich takie same obowiązki i zasady jak drużyny biorące udział w zawodach. Zawodnicy muszą posiadać urządzenie pozwalające na ich zdalną lokalizację w przypadku zagrożenia. Każdorazowo gdy w regulaminie mowa jest o drużynie to dotyczy to także zawodników indywidualnych.
 9. Zasady pokonywania trasy i obowiązki dowódców drużyn
  • Drużyny Zawodów Marszowych posiadają dowódcę (lub osobę pełniącą tę funkcję).
  • Do obowiązków dowódcy należy zgłaszanie na PK wyjścia oraz przyjścia z trasy.
  • Dowódca ma obowiązek każdego dnia na startowym PK podać ile osób wychodzi w jego drużynie na trasę).
  • W zawodach drużynowych najważniejsza jest drużyna czyli WSZYSCY jej członkowie. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trasie członka drużyny bez opieki. Drużyna zobowiązana jest opiekować się swoim członkiem w każdych okolicznościach. Jeżeli nie jest możliwe doprowadzenie takiej osoby do najbliższego PK należy niezwłocznie powiadomić o tym Komendę Marszu.
  • Dowódca drużyny przed startem do etapu otrzymuje od Głównego Sędziego Zawodów: mapy, koordynaty GPS Punktów Kontrolnych i Kartę Etapową Drużyny (KED. Dowódcy mają obowiązek zameldowania się na każdym PK gdzie przedstawiają Sędziom KED. Dowódca ma obowiązek na każdym z punktów zameldować stan liczebny drużyny.
  • W przypadku pozostania kogoś na trasie bez opieki Komendant Marszu ma prawo na wniosek Szefa Trasy bądź Głównego Sędziego Zawodów nałożyć z tego powodu karę w wysokości 60 karnych minut.
  • Drużyna otrzyma karę 30 minut doliczonych do czasu pokonywania odcinka za brak potwierdzenia obecności na Punkcie Kontrolnym.
  • Dwukrotny brak potwierdzenia obecności na PK u Sędziego Zawodów Marszowych skutkuje dyskwalifikacją drużyny.
 10. Sposób liczenia czasu pokonania trasy
  • Każdego dnia wyruszając na trasę dowódca drużyny podaje liczebność wychodzącej drużyny.
  • Czas pokonania etapu liczy się od chwili wyjścia drużyny ze startowego PK.
  • Czas pokonania etapu Drużyny jest czasem dotarcia na ostatni PK etapu ostatniego członka danej drużyny
  • Dowódca Drużyny ma obowiązek przekazania KED na końcowym PK danego etapu Sędziemu Zawodów.
  • Karta Etapowa Drużyny będzie przechowywana u Głównego Sędziego Zawodów.
  • Zagubienie KED skutkuje dyskwalifikacją drużyny z zawodów (chyba że Szef Trasy oraz Główny Komisarz Zawodów zadecydują inaczej).
  • Zagubienie lub zniszczenie KED (przez zniszczenie rozumiane jest zamoknięcie, przedarcie itp.) należy niezwłocznie zgłosić na następnym PK.
 11. Wszelkie niejasności dotyczące KED będą rozpatrywane w trakcie trwania odpraw Dowódców Drużyn.
 12. Na Punktach Kontrolnych nie jest zapisywany czas dotarcia drużyny i nie mają one obowiązkowej przerwy w Marszu. To czy drużyna chce odpocząć zależy tylko i wyłącznie od Dowódcy drużyny, ale w przypadku odpoczynku czas nie jest zatrzymywany.
 13. Ze względu na pogodę bądź na długość odcinka Komendant Marszu Może zarządzić obowiązkowy postój dla drużyn na PK. Obowiązkowy postój trwa 30 minut chyba że Komendant Marszu zdecyduje inaczej.
  • Czas postoju nie jest wliczany do czasu pokonania Marszu.
  • Dowódca drużyny po dotarciu na PK jest zobowiązany zgłosić się do Sędziego i KED zapisać dokładną godzinę dotarcia.
  • Razem z sędziami ustalany jest czas wyjścia Drużyny na trasę.
  • O określonej godzinie Drużyna melduje się u Sędziego i potwierdza wyjście na trasę.
  • Złamanie powyższych zasad skutkuje naliczeniem katy 60 karnych minut.
 14. Zasady punktacji:
  • Czas pokonania etapu przez Drużynę jest podstawą punktacji Zawodów Marszowych. Do czasu pokonywania etapu nie wlicza się obowiązkowego czasu postoju na PK.
  • Kary w postaci dopisania odpowiedniej ilości minut do czasu pokonywania etapu Marszu otrzymuje za łamanie Regulaminu Zawodów Marszowych.
  • Ze względu na specjalne okoliczności (np. zachowanie na trasie, pomoc innym osobom) Komendant Marszu może podjąć decyzję o nagrodzeniu Drużyny odjęciem czasu (szczegóły każdorazowo rozpatruje Komendant Marszu).
 15. Zasady klasyfikacji:
  • Wszystkie drużyny zgłaszające się do uczestnictwa w Zawodach Marszowych muszą liczyć 4 lub 5 osób – określa to dokładnie punk 6 regulaminu (jest to początkowy stan personalny drużyny na dzień 6 sierpnia). Dowódcy Drużyn przybywając na pierwszą odprawę Dowódców Drużyn mają obowiązek posiadania przy sobie listy członków swojej drużyny.
  • Liczba osób w Drużynie oraz jej skład personalny nie może ulegać zmianie w trakcie trwania Zawodów Marszowych
  • Podczas zawodów obowiązuje zasada, że bez żadnych konsekwencji w postaci punktów karnych na metę może dotrzeć Drużyna w składzie 4 zawodników. Oznacza to że jedna osoba każdego dnia nie musi startować. Punkt ten dotyczy tylko drużyn liczących 5 osób. Drużyny liczące 4-ech zawodników aby nie uzyskać karnych minut muszą zameldować się na mecie w składzie 4-ech osób.
  • Jakiekolwiek zmiany w składzie personalnym Drużyny po starcie do etapu będą karane doliczeniem 60 minut. W przypadku zaistnienia wyższej konieczności Szef Trasy lub Główny Sędzia Zawodów może: zmniejszyć tymczasowo liczebność drużyny; zatrzymać drużynę na PK – wówczas czas postoju drużyny nie wlicza się do czasu pokonywania etapu Zawodów Marszowych (każdorazowo okoliczności takie zatwierdzane są indywidualnie przez Komendanta Marszu).
  • Wszystkie drużyny, które spełnią kryteria osobowe zostaną umieszczone w Klasyfikacji Generalnej Zawodów Marszowych.
  • Drużyna biorąca udział w Zawodach Marszowych w umundurowaniu, której członkowie będą poruszać się po trasie w obuwiu innego typu niż „wojskowy” otrzyma karę dopisania 20 minut do czasu pokonania odcinka za każdego członka drużyny posiadającego na etapie nieregulaminowe obuwie.
  • Drużyna może zostać zdyskwalifikowana także za korzystanie z podwożenia jej członków w trakcie trwania Zawodów Marszowych.
  • W zawodach zwycięży drużyna która pokona trasę zawodów w najkrótszym czasie. 
 16. Jakiekolwiek obtarcia bądź drobne urazy potwierdzone przez służbę medyczną Marszu nie są podstawą do zwolnienia z udziału w zawodach bez minut karnych. W szczególnych przypadkach inną decyzję może podjąć po konsultacjach Komendant Marszu.
 17. Wszyscy uczestnicy Zawodów Marszowych są zobowiązani do udziału w uroczystościach podczas trwania Marszu. Pamięć o Czynie 6 Sierpnia jest wartością nadrzędną. W szczególnych przypadkach inną decyzję może podjąć po konsultacjach Komendant Marszu.
 18. Wszystkie osoby z drużyn biorących udział w zawodach, które nie wychodzą danego dnia na trasę wchodzą w skład zbiorczej drużyny, której przydzielony jest przez Komendę Marszu dowódca. Drużyna ta ma obowiązek pomocy Kwatermistrzowi Marszu przy organizacji obozowiska, bądź innych wynikających z bieżących potrzeb.
 19. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze miejsca Klasyfikacji Generalnej Zawodów oraz w przypadku wprowadzenia w Klasyfikacji Indywidualnej za uzyskanie najlepszego wyniku. Szczegóły ustala Komendant Marszu.
 20. Wszystkie skargi i uwagi dotyczące sposobu przeprowadzania Zawodów Marszowych będą rozpatrywane przez Szefa Trasy i Głównego Sędziego Zawodów w obecności Sędziów Zawodów Marszowych oraz wszystkich zainteresowanych stron. Stronie zgłaszającej protest/skargę przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do Komendanta Marszu, którego decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać.

Regulamin ważny na dzień: 23 lipca 2023 roku.

Komendant 
LVIII Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej
(-)
Dionizy Krawczyński